गुरुङ रामप्रकाश समथिङका एक साथ प्रकाशित  २२ वटा औपन्यासिक कृतिहरु बजारमा  सर्वत्र उपलब्ध छ ।