आमासँग लुटपुटिंदै छावा

cfdf;Fu n'6k'l6+b} 5fjf M lrtjgsf] ;f}/fxf l:yt /fli6«o k|s[lt ;+/If0f sf]ifdf /x]sf] xfQL;f/df cfdf;Fu n'6k'l6+b} xfQLsf] 5fjf . tl:a/ M gf/fo0f 9'+ufgf, /Tggu/ -lrtjg_ . /f;;
cfdf;Fu n’6k’l6+b} 5fjf M lrtjgsf] ;f}/fxf l:yt /fli6«o k|s[lt ;+/If0f sf]ifdf /x]sf] xfQL;f/df cfdf;Fu n’6k’l6+b} xfQLsf] 5fjf . tl:a/ M gf/fo0f 9’+ufgf, /Tggu/ -lrtjg_ . /f;;
Published On: Time : 3:14:24

तपाईको प्रतिक्रिया